Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức YHCT >> BỊNH GIA THẬP YẾU

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
BỊNH GIA THẬP YẾU - posted by KHANG TƯỜNG (Hội Viên)
on May , 11 2015
病家十要︰BỊNH GIA THẬP YẾU

一擇明醫,於病有裨,不可不慎,生死相隨。

Nh́t trạch minh y Ṃt chọn th̀y hay
Ư ḅnh hữu bì Có ḅnh chữa ngay
B́t khả b́t tḥn Khng th̉ b́t c̉n
Sinh tử tương tuỳ. Śng ch́t trở tay.

二肯服藥,諸病可卻,有等愚人,自家擔擱。

Nhị khẳng phục dược Hai phải úng thúc
Chư ḅnh khả khước Ḅnh mới khỏi được
Hữu đẳng ngu nhn Chỉ có người ngu
Tự gia đảm các. Tự mnh gnh vc.

三宜早治,始則容易,履霜不謹,堅冰即至。

Tam nghi tảo trị Ba nn chữa sớm
Thuỷ tắc dung dị Ḅnh nhẹ vừa chớm
Lý sương b́t c̉n Cái sảy coi thường
Kin băng tức chí. Nảy thành ung lớn.

四絕空房,自然無疾,倘若犯之,神醫無術。

Tứ tuỵt khng phòng B́n tránh sắc dục
Tự nhin v ṭt Tự nhin ḅnh bớt
Thảng nhược phạm chi Còn nếu phạm vào
Th̀n y v thụt. Th̀n y h́t chước.

五戒惱怒,必須省悟,怒則火起,難以救 獲.

Ngũ giới no ṇ Năm ćm gịn tức
T́t tu tỉnh ng̣ Phải nn tỉnh thức
Ṇ tắc hoả khởi Gịn hoả bùng ln
Nan dĩ cứu ḥ. Khó mà cứu được.

六息妄想,須當靜養,念慮一除,精神自爽。

Lục tức vọng tưởng Sáu ngưng vọng tưởng
Tu đương tĩnh dưỡng Nn c̀n tĩnh dưỡng
Nịm lự nh́t trừ Lo nghĩ dứt trừ
Tinh th̀n tự sảng Tinh th̀n hào sảng.

七節飲食,調理有則,過則傷神,太飽難克。

Th́t tít ̉m thực Bảy giảm ăn úng
Đìu lý hữu tắc Đúng phép đìu dưỡng
Quá tắc thương th̀n Thái quá t̉n th̀n
Thái bo nan khắc. No n khó cưỡng.

八慎起居,交際當祛,稍若勞役,元氣愈虛。

Bát tḥn khởi cư Tám king đi lại
Giao t́ đương khư Giao t́ khước từ
Sảo nhược lao dịch Làm lụng nhọc sức
Nguyn khí dũ hư. Nguyn khí thm hư.

九莫信邪,信之則差,異端誑誘,惑亂人家。

Cửu mạc tín tà Chín khng tin tà
Tín chi tắc soa/sai Tin ắt sai ngoa
Dị đoan cúng dụ Dị đoan lừa phỉnh
Hoặc loạn nhn gia. M loạn người nhà.

十勿惜費,惜之何謂?請問君家,命財孰貴。

Tḥp ṿt tích phí Mười chớ tíc phí
Tích chi hà vị Sao lại tíc nhỉ
Thỉnh v́n qun gia Thử hỏi mọi người
Ṃnh tài thục quý. Mạng hay tìn quý?

萬病回春
Vạn Bịnh Hồi Xun

明 龔廷賢
Minh - Cung Đnh Hiền Phỏng dịch: Phan Cng Tún

Sưu tầm. 


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org