Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

M Đu Linh (Fructus Aristolochiae) 马兜铃

Vị thuốc: M Đu Linh
Tn Latin: Fructus Aristolochiae
Tn Pinyin: Madouling
Tn tiếng Hoa: 马兜铃


<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org