Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Liên Pḥng (Receptaculum Nelumbinis) 莲房

Vị thuốc: Liên Pḥng
Tên khác: Đài sen
Tên Latin: Receptaculum Nelumbinis
Tên Pinyin: Lianfang
Tên tiếng Hoa: 莲房


<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org